แผนกลยุทธ์

แผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2565-2570 ครั้งที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT ของฝ่ายต่างๆ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 1.1) Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 1.2) Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 1.3) Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 1.4) Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 2.1) Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 2.2) Liberal Arts TU SWOT...

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2565-2570 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เอกสารโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2565-2570 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563อกสารโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2565-2570 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน...

เอกสารดาวน์โหลด งานงบประมาณ

******1. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ภาควิชา

2. รายละเอียดขั้นตอนการเสนออนุมัติจัดโครงการของหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

3. เกณฑ์การตั้งงบประมาณ งบรายได้หน่วยงาน ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 63

4. เกณฑ์การตั้งงบประมาณ งบเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 63

5. เกณฑ์การตั้งงบประมาณ งบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาฯ ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 63

6. ตัวอย่าง การเขียนโครงการตามแบบฟอร์ม PPR01  ดาวน์โหลดตัวอย่าง ข้อ 1-9 และ ดาวน์โหลดตัวอย่าง ข้อ 10-13

7. ตัวอย่าง สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ จากงบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ ปีงบ60 

8. ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ จากงบกองทุนค่าธรรมเนียมฯ ปีงบ60

9. ตัวอย่าง แบบฟอร์มสรุปรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของงบรายได้หน่วยงาน/งบอุดหนุน/งบพัฒนาโครงการ 

10. แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการ V.9 (ระดับคณะฯ/ภาควิชา/สาขาวิชา/โครงการพิเศษ และสายสนับสนุนฯ)

11. แบบฟอร์มรายการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

12. รหัสและรายการสำหรับขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

13. แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ งบรายได้หน่วยงาน (งบพัฒนาโครงการ) ประจำปีงบประมาณ 2564

                      ** (กำหนดส่งคำขอตั้งภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563)**

14. คำขอตั้งงบประมาณงบรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาควิชา/สาขาวิชา)
** (กำหนดส่งคำขอตั้งภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563)**

15. คำขอตั้งคำขอตั้งรายการค่าวัสดุงบรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาควิชา/สาขาวิชา)
** (กำหนดส่งคำขอตั้งภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563)**

16. แบบฟอร์มแผนการใช้เงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2564                                                             ** (กำหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563)

 

เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำที่ไม่ใช่โครงการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

คณะกรรมการ / บุคลากร

รายนามคณะกรรมการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์

๑.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่ปรึกษา
๒.  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ประธาน
๓.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ
๔.  รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคม กรรมการ
๕.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
๖.  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
๗.  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา กรรมการ
๘.  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
๙.  รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และบัณฑิตศึกษา กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กรรมการ
๑๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ กรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร กรรมการ
๑๔. หัวหน้าภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก กรรมการ
๑๕. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก กรรมการ
๑๖. หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ กรรมการ
๑๗. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ กรรมการ
๑๘. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ กรรมการ
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจเรข  รุจนเวช กรรมการ
๒๐. อาจารย์ ดร.มาริสา  การีเวทย์ กรรมการ
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เรือโทนภดล ชาติประเสริฐ กรรมการ
๒๒. เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ
๒๓. นายรัตนพล เรืองรัตน์ กรรมการ
๒๔. หัวหน้างานงบประมาณ แผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
๒๕.นางสาวพัชรภรณ์ ทับทิมเทศ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๖.นางสาวณภิชญา  วงศ์เทพบุตร

ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้บริหารและบุคลากรงานงบประมาณ แผน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย ทองปาน

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
Asst. Prof. Dr. Songchai Thongpan
Associate Dean for Planning and Quality Development
e-mail: songchai.t@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5603

รายนามบุคลากร งานงบประมาณ แผน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสุนันทา หนูเนียม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้างานงบประมาณแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
e-mail: sununtha@hotmail.com
โทร: 0-2696-5209

นางสาววารุณี แซ่ตึ๊ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

e-mail: lartsplanning@gmail.com
โทร: 0-2696-5208

นางสาวณภิชญา วงศ์เทพบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

e-mail: lartsplanning@gmail.com
โทร: 0-2696-5210

นางสาวพัชรภรณ์ ทิบทิมเทศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

e-mail: lartsplanning@gmail.com
โทร: 0-2696-5210

นายรัตนพล เรืองรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: deuce_402@hotmail.com
โทร: 0-2696-5223

FACEBOOK PAGE

Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ฝ่ายงบประมาณ แผน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5208-10

lartsplanning@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5223

larts_qa@arts.tu.ac.th