เอกสารดาวน์โหลด

7.ข้อมูล Common Data Set เพื่อประกอบการจัดทำ OPR (new)

 

6.แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการดําเนินการ (Organizational Performance Report: OPR) คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 หมวดที่ 1-6 (new)

5.ผู้รับผิดชอบหลักตามหมวดการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา new

4.ปฏิทินการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ปีการศึกษา 2562 new

3.เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานตามแนวทาง EdPEx” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร วันที่ 25 มี.ค. 2563

2.เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการด้านบุคลากรและการสร้างความผูกพันของบุคลากร ตามแนวทาง EdPEx” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร วันที่ 6 ม.ค. 2563

1.เอกสารประกอบการสัมมนาวิพากษ์โครงร่างองค์กร (OP) และความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร วิทยากรโดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ วันที่ 9 ส.ค. 62

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการด้านบุคลากรและการสร้างความผูกพันของบุคลากร ตามแนวทาง EdPEx” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร วันที่ 6 ม.ค. 2563 ณ ห้อง 211 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Quality Development DivisionQuality Development DivisionQuality Development DivisionFACEBOOK PAGEPlanning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

คณะกรรมการ / บุคลากร

รายนามคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
ด้วยเกณฑ์ EdPEx คณะศิลปศาสตร์

๑.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่ปรึกษา
๒.  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ประธาน
๓.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ
๔.  รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคม กรรมการ
๕.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
๖.  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
๗.  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา กรรมการ
๘.  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
๙.  รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และบัณฑิตศึกษา กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กรรมการ
๑๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ กรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร กรรมการ
๑๔. หัวหน้าภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก กรรมการ
๑๕. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก กรรมการ
๑๖. หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ กรรมการ
๑๗. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ กรรมการ
๑๘. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ กรรมการ
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจเรข  รุจนเวช กรรมการ
๒๐. อาจารย์ ดร.มาริสา  การีเวทย์ กรรมการ
๒๑. เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ
๒๒. นายรัตนพล เรืองรัตน์ กรรมการ

      บริหารงานทั่วไปและธุรการ

๒๓. หัวหน้างานการคลังและพัสดุ  กรรมการ
๒๔. หัวหน้างานงบประมาณ แผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการ
๒๕. หัวหน้างานทั่วไป กรรมการ
๒๖. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมผลงานวิชาการและวิจัย กรรมการ
๒๗. หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
๒๘. หัวหน้ากลุ่มงานบริการสังคม กรรมการ
๒๙. หัวหน้ากลุ่มงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ
๓๐. นายรัตนพล  เรืองรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คณะศิลปศาสตร์

๑. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย กรรมการ
๔. อาจารย์อนุรักษ์ อยู่วัง กรรมการ
๕. นางสาวชุติมา ชัยโอภาส กรรมการ
๖. นายรัตนพล เรืองรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาววารุณี แซ่ตึ๊ง ผู้ช่วยเลขานุการ

บุคลากรฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย ทองปาน

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
Asst. Prof. Dr. Songchai Thongpan
Associate Dean for Planning and Quality Development
e-mail: songchai.t@arts.tu.ac.th
โทร: 0-2613-2602, 0-2696-5603

บุคลากรฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายรัตนพล เรืองรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: deuce_402@hotmail.com
โทร: 0-2696-5223

FACEBOOK PAGE

Facebook Pagelike Widget

Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ฝ่ายงบประมาณ แผน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5208-10

lartsplanning@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5223

larts_qa@arts.tu.ac.th