คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Quality Development Division

คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Quality Development Division

คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Quality Development Division

กิจกรรม 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

FACEBOOK PAGE

Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ฝ่ายวางแผน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-969-5208-10

lartsplanning@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5223

larts_qa@arts.tu.ac.th