ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts

วิสัยทัศน์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศของประเทศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : IQA

คลังสารสนเทศ
: Media Center

ระบบการประเมินผลโครงการออนไลน์

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : EdPEx

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
: QS World Ranking

การจัดการความรู้
: KM

ระบบการบริหารจัดการโครงการออนไลน์

ค่านิยม

เคารพร่วมใจบนความหลากหลาย

In diversity we respect and collaborate

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • แผนกลยุทธ์
 • กิจกรรม
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • คณะกรรมการ/บุคลากร
 • EdPex คณะศิลปศาสตร์
 • กิจกรรม
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • คณะกรรมการ/บุคลากร
 • QA ระดับหลักสูตร
 • กิจกรรม
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • คณะกรรมการ/บุคลากร
 • KM คณะศิลปศาสตร์
 • กิจกรรม
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • คณะกรรมการ/บุคลากร

FACEBOOK PAGE

Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ฝ่ายงบประมาณ แผน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5208-10

lartsplanning@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5223

larts_qa@arts.tu.ac.th