คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Quality Development Division

คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Quality Development Division

คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Quality Development Division

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • แผนกลยุทธ์
 • กิจกรรม
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • คณะกรรมการ/บุคลากร
 • EdPex คณะศิลปศาสตร์
 • กิจกรรม
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • คณะกรรมการ/บุคลากร
 • QA ระดับหลักสูตร
 • กิจกรรม
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • คณะกรรมการ/บุคลากร
 • KM คณะศิลปศาสตร์
 • กิจกรรม
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • คณะกรรมการ/บุคลากร

FACEBOOK PAGE

Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ฝ่ายงบประมาณ แผน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5208-10

lartsplanning@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5223

larts_qa@arts.tu.ac.th