โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 “พม่า ประเทศเพื่อนบ้านในมุมมองด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสังคม” วันที่ 6 ม.ค. 63

Quality Development DivisionQuality Development DivisionQuality Development DivisionFACEBOOK PAGEPlanning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 แนวทางการจัดทำสื่อการสอนทางด้านวัฒนธรรม Intercultural Passport วันที่ 15 พ.ย. 62 วิทยากร โดย ผศ.ผ่องพรรณ ไกรนรา

Quality Development DivisionQuality Development DivisionQuality Development DivisionFACEBOOK PAGEPlanning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 การจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อเป็นสื่อสารสอนและการประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 พ.ย. 62

Quality Development DivisionQuality Development DivisionQuality Development DivisionFACEBOOK PAGEPlanning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

read more

โครงการเสวนาโต๊ะกลมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้เครื่องมือทางสังคมศาสตร์ในงานวิจัยมนุษยศาสตร์” วันที่ 16 ก.ย. 62

Quality Development DivisionQuality Development DivisionQuality Development DivisionFACEBOOK PAGEPlanning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

read more

โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการด้านบุคลากรและการสร้างความผูกพันของบุคลากร ตามแนวทาง EdPEx” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร วันที่ 6 ม.ค. 2563 ณ ห้อง 211 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Quality Development DivisionQuality Development DivisionQuality Development DivisionFACEBOOK PAGEPlanning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารหลักสูตร วิทยากรโดย รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง วันศุกร์ที่ 31 มกราคม และวันจันทร์ที่ 3 กุภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 240 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Quality Development DivisionQuality Development DivisionQuality Development DivisionFACEBOOK PAGEPlanning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562

Quality Development DivisionQuality Development DivisionQuality Development DivisionFACEBOOK PAGEPlanning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

read more

โครงการอบรม “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ณ ห้อง 240 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Quality Development DivisionQuality Development DivisionQuality Development Divisionเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรม “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ จากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม...

read more

FACEBOOK PAGE

Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ฝ่ายงบประมาณ แผน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5208-10

lartsplanning@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5223

larts_qa@arts.tu.ac.th