โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2565-2570 ครั้งที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT ของฝ่ายต่างๆ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 1.1) Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 1.2) Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 1.3) Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 1.4) Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 2.1) Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 2.2) Liberal Arts TU SWOT...

read more

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2565-2570 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เอกสารโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2565-2570 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563อกสารโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2565-2570 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน...

read more

โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

เอกสารประกอบโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 FACEBOOK PAGEPlanning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat...

read more

FACEBOOK PAGE

Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ฝ่ายงบประมาณ แผน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5208-10

lartsplanning@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5223

larts_qa@arts.tu.ac.th