IQA ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) ..2562 ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา

          คณะศิลปศาสตร์  ดำเนินการให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด และการประกันคุณภาพ ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำ รายงานประจำปีที่เป็น รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะชนอันนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

FACEBOOK PAGE

Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ฝ่ายงบประมาณ แผน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5208-10

lartsplanning@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5223

larts_qa@arts.tu.ac.th