ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts
Thammasat University

กิจกรรม UPDATE

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2565-2570 ครั้งที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT ของฝ่ายต่างๆ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 1.1) Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 1.2) Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 1.3) Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 1.4) Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 2.1) Liberal Arts TU SWOT Template (ด้าน 2.2) Liberal Arts TU SWOT...

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2565-2570 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เอกสารโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2565-2570 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563อกสารโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2565-2570 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน...

โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

เอกสารประกอบโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 FACEBOOK PAGEPlanning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat...

ระบบคุณภาพภายใน

Media Center

ระบบคุณภาพภายนอก

QS

การจัดการความรู้

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • แผนกลยุทธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม”
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • คณะกรรมการ/บุคลากร
 • EdPex คณะศิลปศาสตร์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม”
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • คณะกรรมการ/บุคลากร
 • QA ระดับหลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม”
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • คณะกรรมการ/บุคลากร
 • KM คณะศิลปศาสตร์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม”
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • คณะกรรมการ/บุคลากร

FACEBOOK PAGE

Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ฝ่ายวางแผน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-969-5208-10

lartsplanning@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5223

larts_qa@arts.tu.ac.th