โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการด้านบุคลากรและการสร้างความผูกพันของบุคลากร ตามแนวทาง EdPEx” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร วันที่ 6 ม.ค. 2563 ณ ห้อง 211 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการด้านบุคลากรและการสร้างความผูกพันของบุคลากร ตามแนวทาง EdPEx” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร วันที่ 6 ม.ค. 2563 ณ ห้อง 211 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต FACEBOOK PAGE Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal...