โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 การจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อเป็นสื่อสารสอนและการประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 พ.ย. 62

FACEBOOK PAGE

Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ฝ่ายวางแผน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-969-5208-10

lartsplanning@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5223

larts_qa@arts.tu.ac.th