โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 “พม่า ประเทศเพื่อนบ้านในมุมมองด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสังคม” วันที่ 6 ม.ค. 63

FACEBOOK PAGE

Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ฝ่ายวางแผน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-969-5208-10

lartsplanning@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5223

larts_qa@arts.tu.ac.th