โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 แนวทางการจัดทำสื่อการสอนทางด้านวัฒนธรรม Intercultural Passport วันที่ 15 พ.ย. 62 วิทยากร โดย ผศ.ผ่องพรรณ ไกรนรา

FACEBOOK PAGE

Facebook Pagelike Widget

Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ฝ่ายวางแผน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-969-5208-10

lartsplanning@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5223

larts_qa@arts.tu.ac.th