โครงการอบรม “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ณ ห้อง 240 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ จากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มาให้ความรู้ความเข้าใจและเทคนิคในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภายในคณะศิลปศาสตร์  ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ (รังสิต)

FACEBOOK PAGE

Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ฝ่ายวางแผน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-969-5208-10

lartsplanning@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5223

larts_qa@arts.tu.ac.th