โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารหลักสูตร วิทยากรโดย รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง วันศุกร์ที่ 31 มกราคม และวันจันทร์ที่ 3 กุภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 240 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

FACEBOOK PAGE

Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ฝ่ายวางแผน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-969-5208-10

lartsplanning@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5223

larts_qa@arts.tu.ac.th